Fiainam-panahy
Mivavaha ka aza mitsahatra

Mivavaha ka aza mitsahatra

Fomba amam-panahy ny mivavaka fa tsy fomba amam-panao.

Ny kristiana dia tsy maintsy mivavaka mandrakariva ary tsy mahazo mijanona satria ny vavaka no fanovozan-kery avy amin’Andriamanitra Ray amin’ny alalan’i Jesoa Kristy.

Mety efa miaina izany ianao, tsara tokoa izany ary tohizo hatrany mba hahafahanao mihazona tsara ny finoanao!

Raha toa ka efa kristiana tokoa ianao kanefa tsy mbola nanao izany, ireto misy tari-dalana tsotra mba hanombohanao fomba fiainana vaovao feno vavaka. Fake replica watches

Tsarovy fa efa miandry anao mandrakariva Andriamanitra mba hiantsoanao Azy matetika, trandraho fa ho hitanao ny hamamin’ny fiarahana aminy rehefa zatra miresaka aminy ianao.

INONA MOA NY VAVAKA ?

Ny vavaka dia resaka ifanaovana amin’Andriamanitra, mitondra ny fontsika sy ny tenantsika ho eo anatrehany ary Andriamanitra kosa dia efa miandry antsika mandrakariva ka raha vantany vao miantso isika dia mamaly Izy. Cheap watches

Manomboka eo dia mifampiresaka Andriamanitra Ray, Zanaka, Fanahy Masina Izay iray ihany sy ny olona izay mivavaka aminy. Ny vavaka izany dia fifampiresahana tsotra, mety ho miteny eo amin’ny vava na mibitsibitsika na koa tsy miteny fa miresaka ao am-po mangina, mety mihetsika ny vatana, mandeha eny an-dalana, mivezivezy ao an-trano, ao am-piasana, mijanona, mijoro, mipetraka, na koa tsy mihetsika. Azo atao amin’ny alalan’ny hira koa ny vavaka.

Tsy ilàna fomba fiteny manokana na firesaka miavaka fa mila teny vokatry ny fo fotsiny ihany.

Azo atao tsara ny mivavaka miaraka amin’olon-kafa, miaraka amin’ny fiangonana sy ny fikambanana ary amin’ny toerana rehetra. Fake Guess Watches

Manomboha ary fiainana feno vavaka isan’andro. Ataovy fomba fiainanao ny manolotra ny tena ho fanatitra velona amin’ny alalan’ny vavaka izay fanompoam-panahy tsy maintsy ataon’ny kristiana.

«Koa amin’izany mangataka aminareo aho, ry rahalahy, noho ny famindram-pon’Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak’Andriamanitra, dia fanompoam-panahy mety hataonareo izany. » Romana 12:1

Torohevitra ho an’ny ray aman-dreny momba ny fitaizana ankizy ao an-tokantrano

Torohevitra ho an’ny ray aman-dreny momba ny fitaizana ankizy ao an-tokantrano

“Zaro amin’izay lalana tokony halehany ny zaza ! …” Ohab 22:6

Ampandraiso anjara amin’ ny fotoam-bavaka fanao ao an-tokantrano ny zaza na ny ankizy mba ho zatra mifandray amin’ Andriamanitra.

Azonao andramana ary ireto torohevitra ireto :

  • Mifandimby ny tsirairay ao amin’ ny fianakaviana mamaky ny tenin’ Andriamanitra.
  • Mifampizara izay zavatra azo tamin’ny fandinihana ny tenin’Andriamanitra.
  • Mifampitantana rehefa mivavaka ho mariky ny fiombonan’ aina.
  • Misy iray mivavaka dia mamerina ny fehezanteny voalazany  ny rehetra.
Mitsangana, mihazava

Mitsangana, mihazava

Isaia 60: 1-3 : Mitsangana, mihazavà fa tonga ny fahazavanao, iraka niantsoan’ny Tompo antsika Kristiana rehetra ny ho fiolazantsara velona, hitondra fahazavana eo anivon’ny fiarahamonina, ny firenena ary manerana izao tontolo izao. Tsy misy mitondra jiro ka manarona azy ao amin’ny maizina

Asa 1:8

Asa 1:8

Fa hahazo hery ianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo,… : Ny Tompo efa nifidy antsika ho vavolombelony ka maniraka antsika ho amin’izao tontolo izao hitory ny filazantsaran’ny fahasoavany. Eo anilantsika hatrany Jesoa Kristy na aiza na aiza alehantsika koa samia mahefa be mandrakariva amin’ny asany.