vaovao
Mitoria ny filazantsara

Mitoria ny filazantsara

«Ary hoy Izy taminy : Mandehana any amin’izao tontolo izao ianareo, ka mitoria ny filazantsara amin’ny olombelona rehetra » Marka 16:15.

 

 

 

 

 

 

Varin’i Jesoa

Varin’i Jesoa

Tetikasa mampiavaka ny Fiangonana Zoara Fanantenana ny Varin’i Jesoa. Akana 1 sotro isaky ny kapoaka ny vary arotsaka. Angonina iny ary aterina aty ampiangonana rehefa alahady. Amidy amin’ny sarany ariary 100 ariary monja ny kapoaka ho an’ireo fianakaviana sendra fahasahiranana mivavaka eto amin’ny Zoara Fanantenana. Misy ny fanadihadiana tontosain’ny Sampana Dorkasy ka izay tokatrano ao anatin’ny lisitra avokoany ihany no mahazo manjifa ilay vary amidy mora isaky ny alatsinainy. Fampiharana ny baikon’i Jesoa Kristy hoe « Didy vaovao no omeko anareo dia ny hifankatiavanareo… » (Jaona 13:34a) ny varin’i Jesoa izay iarahan’ny Fiangonana Zoara fanantenana Ambohipo manatanteraka. Ladies watch

Amin’ny fiainana andavanandro dia ny mpiray tampo, ny zanaka sy ray amandreny no mifanampy raha misy tojo fahasahiranana. Amin’ity tetikasa ity kosa anefa dia tsy misy idiran’izay fifandraisana ara-nofo izay fa ny finoana ny Tenin’Andriamanitra no manetsika. Ao amin’ny filazantsara araka an’i Lioka 3:10-11 dia misy izao andinin-tsoratra masina izao mamintina ny foto-kevitry ny tetikasa Varin’i Jesoa : « Ary ny vahoaka nanontany an’i Jaona hoe : Inona ary no ataonay ? Ary namaly izy ka nanao taminy hoe : Izay manana akanjo roa dia aoka hanome ny tsy manana ary izay manan-kanina, dia aoka hanao toa izany koa izy« .

Araka izany dia asan’ny olona mibebaka ny varin’i Jesoa. Tsy fiantrana akory no antony anaovana azy fa noho ny fitiavana. Amin’ny varin’ny Jesoa anefa dia tsy ny antsasamanilan’ny fananantsika na ny vary anjarantsika no angatahana amintsika fa zara ny ampahafolon’ny kapoaka fotsiny. Araka ireto andinin-tsoratra masina ireto dia manentana sy mampianatra antsika hanana toetra tia miahy ireo madinika koa ny Tompo:
– Asan’ny Apostoly 20 andininy 35 : « efa nasehoko anareo tamin’ny zavatra rehetra fa tokony hiasa toy izany koa ianareo, mba hiantra ny mahantra ka hahatsiaro ny tenin’I Jesosy tompo, ilay manao hoe: “mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray”« .
– Filazantsara nosoratan’i Matio, toko faha 10 andininy 42: « Ary na zovy na zovy no manome rano mangatsiaka na dia eran’ny kapoaka ihany aza hosotroin’ny iray amin’ireo madinika ireo, satria mpianatra izy, dia lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa tsy ho very ny valimpitiany« . Rado replica

Sarobidy tokoa ho an’ny zanak’israely ny rano satria faritra tena saro-drano no nonenan’izy ireo. Miantoka ny fivelomany mihitsy izany ny rano. Mitovy lenta amin’ny rano teo amin’ny fiainan’ny Zanak’Israely ny vary izay foto-tsakafon’ny Malagasy. Mba hampazava ny hevitry ny teny dia azo soloina hoe vary ny teny hoe rano eto amin’ity andini-tsoratra masina ity.

Asa fitoriana

Anaovana tahiry manokana ny vola vidin’ny vary azo amin’ny tetikasa “varin’i Jesoa”. Io vola io sy mantsy no ividianan’ny fiangonana ny sakafon’ny mpiantafika rehetra mandritra ny rodorodom-pitoriana tanterahana isan-taona. Ampy hiantohana ny sakafon’ny mpiantafika maherin’ny 500 intelo isanandro eny andalana mandroso sy miverina ary koa mandritra fijanona amin’ilay tanana anaovana ny fitoriana ny tahiry amin’ity kitapombola ity. fake watches

Foto-kevitra

Tsy misy izany mahantra izany eo amin’ny sehatry ny fiangonana satria ny olon-drehetra dia samy afaka mandray anjara amin’ny fizarana fiainana ho an’ny hafa. Voaporofo amin’ny alalan’ny “varin’I Jesoa” fa ireo “mahantra” eo anivon’ny fiaraha-monina no mamatsy sakafo ny mpiantafika izany hoe mandray anjara feno amin’ny fanatontosan’ny asan’ny Tompo ry zareo. Tsy araka ilay fomba filaza hoe “Voninahitra ifanomezana” velively io fa tena sakafo mahavoky sady feno mihitsy. Manova ny foto-pisainana koa ity tetikasa ity satria na ry zareo sokajian’ny fiarahamonina ho sahirana aza dia miantoka ny sakafon’ny fiangonana.

Hafatra

Manentana anao tsy hanadino mihitsy ny mitondra ny anjara varin’I Jesoa isak’alahady satria tena fiainana mihitsy no zarainao amin’ny alalany. Sady manavotra olona amin’ny sarotra ianao no mampandray anjara azy amin’ny asan’ny Tompo ihany koa. Nihena kely indray mantsy ny fatran’ny vary voaangona nandritra ny 2 herinandro farany.

Asa 1:8

Asa 1:8

Fa hahazo hery ianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo,… : Ny Tompo efa nifidy antsika ho vavolombelony ka maniraka antsika ho amin’izao tontolo izao hitory ny filazantsaran’ny fahasoavany. Eo anilantsika hatrany Jesoa Kristy na aiza na aiza alehantsika koa samia mahefa be mandrakariva amin’ny asany.

Feno 150 taona ny fiangonana

Feno 150 taona ny fiangonana

Feno 150 taona amin’ity taona 2013 ity ny fiangonana FJKM Zoara Fanantenana Ambohipo.

Ny 17 Avril 1863 no niorenan’ny fiangonana. Ny tenin’Andriamanitra izay velona sy mahery no antoka mamelona sy mampijoro ny fiangonana nandritra izay taona maro izay.

Atao mandritra ny taona ny fankalazana izany ary nosokafana tamin’ny alahady 03 febroary 2013. Endrika miavaka no niainan’ny fiangonana ny fisantarana izany tamin’ny alalan’ny fanaovan’ny fiangonana iray manontolo akanjo fotsy mandritra ny fotoam-pivavahana rehetra miampy ireo fandravahana ny tranon’Andriamanitra ho tonga toy ny trano lay fotsy.

Ny teny faneva amin’izao fankalazana izao dia ny Hebreo 4:11

 

« Koa aoka isika hazoto hiditra amin’izany fitsaharana izany,

fandrao hisy olona latsaka amin’ny tsi-finoana tahaka izany koa. »